RODO informacja dla Kupujących

Spełniając wynikający z przepisów RODO obowiązek informacyjny, chcielibyśmy poinformować, że:

 

1.      Administratorem danych osobowych jest firma SpaceCar Maciej Grenewicz z siedzibą w Łodzi przy ul. Wydawnicza 5, tel. +48 42 213-28-19, +48 516 280 516, e-mail: info@e-subaru.pl

2.      Przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonywania zawartej umowy.

3.      Kategorie danych osobowych obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, inny adres do korespondencji, dane dedykowane do umowy.

4.      Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zawartej umowy, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

6.      Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7.      Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

9.      Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

10.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;